Doorgedreven klimaatplan boost tewerkstelling en bouw in ons land

14-02-2019

Gemeentes en steden kunnen snel schakelen met bouw als hefboom

De klimaatuitdaging staat in de aanloop naar de volgende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen meer dan ooit op de publieke agenda. Die sense of urgency kan helpen om onder meer op het vlak van energie-efficiëntie in gebouwen de nodige maatregelen en stimulansen op de rails te krijgen. En dit niet alleen om dringend het klimaat de nodige zuurstof te bieden, maar ook om onze economische slagkracht te versterken. Uit een kersvers rapport van Eurofound - dat is de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden - blijkt dat de tewerkstelling in ons land het meeste te winnen heeft bij een doorgedreven klimaatplan. De bouw blijkt bovendien voor heel Europa de voornaamste hefboom te zijn. Om snel resultaten te boeken, doen de lokale besturen in Vlaanderen er goed aan zonder verder uitstel de afspraken in de gesloten burgemeesterconvenanten waar te maken : 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020 met de bouwsector als belangrijkste instrument. 40 % minder tegen 2030.

Uit de recente studie van Eurofound blijkt dat de tewerkstelling in de Europese Unie gemiddeld 0,5 % te winnen heeft tegen 2030 bij een doordacht en doorgedreven klimaatplan dat tegemoet komt aan de akkoorden van Parijs. Voor ons land kan dit zelfs oplopen tot het dubbele. Vooral de tewerkstelling in de bouwsector lijkt er tegen 2030 op vooruit te gaan. En dit in de hele EU. Dit komt overeen met de bevindingen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor onze regio dat heeft beklemtoond dat het huidige aantal aannemers en bouwbedrijven in onze regio onvoldoende lijkt om de komende decennia miljoenen woningen energetisch te renoveren. Hoognodig om de energiedoelstellingen van de komende decennia te halen. Een herculesopdracht die bovendien stimulansen en juridische zekerheid vergen voor kandidaat-(ver)bouwers. Dat laatste is onlosmakelijk verbonden aan een duidelijk regelgevend kader en beleid rond energie en wonen.

Tabel - EU28 sector employment, 2030, percentage different from baseline

Grafiek - Impact on employment by country, 2030, percentage difference from baseline

Bron: Future of manufacturing - Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement - Eurofound - 12/2/2019

Bouw zoekt talent

Er is vandaag grote vraag onder bouwbedrijven om mensen met de meest uiteenlopende vaardigheden en kwalificaties. Zo spelen nieuwe evoluties in ICT, robottechnologie, artificiële intelligentie, Internet of Things en Big Data een centrale rol. En beïnvloedt aanzienlijk de competenties die nodig zijn. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bouw een speerpunt is in de STEM-opleidingen - beter bekend als Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het gaat om hooggeschoolden zoals ingenieurs bouw die onlangs in een randstad-enquëte als meest aantrekkelijke beroep uit de bus kwamen. Maar ook om vakmensen die veelgevraagd blijven. Zo zijn nog steeds de helft van de top 10 knelpuntberoepen te situeren in de bouw. Daarbij gaat het o.a. om Werfleider/ Conducteur bouw; Technicus industriële installaties; Calculator bouw en Technicus studiebureau bouw.

Bron : www.covenantofmayors.eu waar u per Europese lidstaat de acties terugvindt
Bron : www.covenantofmayors.eu waar u per Europese lidstaat de acties terugvindt

Lokale besturen hebben nu al instrument bij uitstek om CO2-uitstoot te reduceren

Meer dan de helft van de gemeentes in Vlaanderen hebben op Europees niveau een burgemeesterconvenant afgesloten en zich bijgevolg geëngageerd om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Concreet gaat het om de verminderde CO2-uitstoot met 20 % tegen 2020. Uit de inventaris van genomen en geplande sleutelacties in heel wat gemeentes blijkt dat de energetische ingrepen in openbare en residentiële gebouwen in de gemeentes de hoofdtoon, alsook lokale warmte- en elektriciteitsproductie en een doelmatige verlichting in het straatbeeld. Gezamenlijk maken bouwgerelateerde aspecten bijna 65 % uit van de sleutelacties die gemeentebesturen willen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Er komen bovendien nieuwe, versterkte burgemeesterconvenanten aan die richting 2030 een reductie van de CO2-uitstoot beogen van 40 %. De nieuwe schepencolleges kunnen dus niet alleen de sleutelacties tegen 2020 verder uitrollen, maar ook werk maken van de strengere normen richting 2030. Een belangrijk werkpunt, waar ze zelf vat op hebben, is de reductie van de CO2-uitstoot in de eigen gebouwen. Met behulp van ESCO's of 'Energy Service Companies' kunnen de gemeentebesturen die energiebesparende renovaties laten cofinancieren.